Wat is oxytocine?

Oxytocine: alles over het liefdes- en gehechtheidshormoon

Wat is oxytocine?

Wat is de werking van oxytocine?

Hoe komt oxytocine vrij?

  • een lekker warm bad nemen
  • het krijgen van een zwangerschapsmassage
  • het beoefenen van een rustige sport, zoals zwemmen
  • meditatie
  • zingen

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store