Wat is een blaar?

Een blaar ontstaat wanneer, meestal na licht letsel, vocht weglekt uit de bloedvaatjes in de huid en zich ophoopt vlak onder de buitenste huidlaag. De bekendste oorzaken van blaren zijn wrijving, bijvoorbeeld door een slecht passende schoen, en verbranding met inbegrip van zonnebrand.

Wanneer blaren ontstaan op een groot deel van de huid, kan dat een gevolg zijn van een allergische reactie of een virusinfectie zoals waterpokken of gordelroos. Impetigo of krentenbaard veroorzaakt met pus gevulde blazen. Verder zijn er zeldzame levensbedreigende aandoeningen die op latere leeftijd gepaard gaan met blaarvorming op bepaalde delen van de huid.

Blaren die het gevolg zijn van licht letsel hoeven meestal niet te worden behandeld en genezen snel. Onder de blaar vormt zich nieuwe huid, het vocht verdwijnt langzaam en de bovenste huidlaag droogt op en valt af. Als de huid beschadigd is of de kans op een nieuwe beschadiging niet kan worden vermeden, moet u de plaats van de blaar beschermen met verband. Blaren als gevolg van ziekte worden behandeld met medicijnen.

WAT KUNT U DOEN?

Prik een blaar niet meteen door om het vocht te laten wegvloeien. De huid fungeert als barrière tegen infecties. Bij een pijnlijke blaar onder de voet kan een ontlastende punctie echter veel verlichting geven. Dek zo’n blaar goed af om infectie te voorkomen. Ga naar uw huisarts als sprake is van een grote blaar door verbranding, als de blaar gevuld is met pus en als het omliggende weefsel ontstoken raakt.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

On Class and Culture Wars — a messy collection of my thoughts

The 5 stages an author has to live through to recover from a bad review on Amazon

The Independent Schools Council

Six rolls