Tuina, Shiatsu-massage

Letterlijk betekent tuina, wrijf en druk. Het is gebaseerd op de traditionele Chinese geneeskunst. Evenals bij shiatsu wordt druk uitgeoefend op acupunten, die gelegen zijn op de meridianen.

Shiatsu wordt gevormd door de woorden shi, hetgeen vinger betekent, en atsu, dat betekent drukken. Shiatsu betekent dus letterlijk druk met de vingers.

De shiatsu-therapeut leert onregelmatigheden in spieren en organen te lokaliseren en te behandelen via de shiatsu-drukpunten (tsubo’s). Shiatsu is een in Japan ontwikkelde massage, gestoeld op de westerse geneeskunst.

Het bevordert de zelfgenezende werking van het lichaam en heeft geen bijwerkingen. De massages worden met verschillende delen van de handen gegeven.

In de loop der tijd zijn verschillende stromingen ontstaan. Er werden overeenkomsten ontdekt met de oosterse filosofie. Zen Shiatsu wordt toegepast op de meridianen, de energiebanen die vastgesteld zijn vanuit de Chinese geneeskunst.

Pascale Loveniers

Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

The Real “Big Lie” has Nothing to Do with Donald Trump.

‘We need a reform of the prison system’ — the Manchester charity supporting ex-prisoners — The…

7 Thought-Provoking Texts to Celebrate Spring

Have you ever given a thought as to how your way of talking and behaving can make a wide difference…