Thaise massage

De Thaise leer is al meer dan 2500 jaar oud. Naast spirituele hulp is er ondersteuning vanuit de voedingsleer en wordt gewerkt met kruiden en massages.

De massages houden een complete lichaamsbehandeling in. Er worden rekkingen van spieren en bewegingen in de gewrichten gegeven, waardoor spiergroepen in balans worden gebracht.

De massageleer is aangevuld met de yin-yangfilosofie en de theorie van de vijf elementen uit de traditionele Chinese geneeskunst. Deze theorie biedt de therapeut een model, waarin eventueel waargenomen symptomen zijn te plaatsen.

Alle verschijnselen zijn gekoppeld aan de kringloop van de seizoenen en aan de vijf elementen. Het voorjaar is gekoppeld aan hout en staat voor groei. In de zomer (vuur) staat alles in bloei. De nazomer is gekoppeld aan de aarde, dan vindt rijping en verwerking plaats. De herfst vertegenwoordigt het element metaal en betekent dat krachten afnemen. In de winter (water) is het leven naar binnen gekeerd.

De opeenvolgende seizoenen hebben niet alleen een sterke invloed op elkaar, maar ook op ons lichaam. De natuur is constant in beweging. Beweging is energie en energie is leven.

Die energie stroomt via twaalf hoofdmeridianen door het lichaam. Elke meridiaan heeft te maken met de basisorganen in het menselijk lichaam. Er wordt gewerkt met drukpunten op de meridianen om de energie weer te laten stromen en in balans te brengen.

Dezelfde punten worden bij de acupunctuur gebruikt.

Pascale Loveniers

Massagestudio Akwa Everberg

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

Russian Hindi Connection

Why You Should Not Skip Your Post Marathon Recovery

Coach Arj standing next to a presentation slide on what happens to your body after running a marathon.

Best Mountain Bike Trails in the Front Range

Biometric Systems & Privacy