Terug naar natuurlijk eten?

Denkt u dat u natuurlijk eet als u fastfood mijdt, bruin brood eet en muesli als ontbijt neemt? Vergis u niet. De mens was het grootste deel van zijn geschiedenis jager-verzamelaar, dus onze lichamen zijn geëvolueerd om te verwerken wat onze voorouders aten: eigenlijk alles wat met een speer te doden was of van planten te verzamelen was.

In de steentijd at men mager vlees, vis, eieren, insecten, groenten, fruit, wortels, paddenstoelen en noten. Daarna deden de landbouw en massaproductie hun intrede. In een modern westers eetpatroon halen we calorieën vooral uit graangewassen, zuivelproducten, geraffineerde suikers, bewerkte plantaardige olie en aardappelen.

Sommige deskundigen menen dat die voeding de oorzaak is van veel ‘beschavingsziektes’, zoals hartziektes, kanker en diabetes, die alle samenhangen met risicofactoren als zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte.

Toen Zweedse onderzoekers een groepje gezonde vrijwilligers een dieet uit het stenen tijdperk voorschotelden, bleek hun calorieopname na drie weken gemiddeld te zijn gedaald met 36 procent en waren ze gemiddeld 2,3 kg afgevallen. Hun body mass index, bloeddruk en het gehalte aan bloedstollingsfactor — een risicofactor voor hartinfarcten en beroerte — waren gedaald.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

A Child vs. Switzerland

Body paragraphs

Covid Confusion calls for Compassionate Leadership

RAMY: THE US TV SERIES SUBTLY SUBVERTING THE STEREOTYPES OF THE ARAB-MUSLIM DIASPORA EXPERIENCE