Geluk volgt een U-curve

U bent halverwege uw leven en het leven ziet er niet zo rooskleurig uit als u zou willen.

Geen paniek!

Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat we op middelbare leeftijd op het dieptepunt van ons geluksgevoel zitten. Het wordt weer beter. In de meeste landen volgt de gelukscurve een U-vorm.

Ergens halverwege de 40 en 50 bereiken we het dieptepunt en zijn we het vatbaarst voor depressie. Dat resultaat geldt ongeacht de socioeconomische status en huwelijkse staat, en of u thuiswonende kinderen hebt of niet.

Pas voorbij de leeftijd van 50 kruipen we weer uit het dal. Hoopgevend is dat u tegen de tijd dat u 70 bent — als u dan nog fysiek fit bent — gemiddeld weer net zo gelukkig en mentaal gezond bent als toen u 20 was.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

“Blue light bad, Red light good!”

A Life-changing Quote

Tribute to Worry

Neck of the Moon: Cotopaxi 2017