Doelen en effecten van een massage

Bij een massage moet de totale mens centraal staan.

Bij het beschrijven van de effecten worden vaak de lokale effecten genoemd, maar het uitgangspunt van een massagebehandeling moet altijd gericht zijn op de totale mens. De gezondheid van de persoon wordt vooropgesteld. Overbelastingsverschijnselen van het lichaam moeten worden aangepakt.

Een goed opgeleide massagetherapeut bestrijdt daarom niet alleen de stoornissen, die hij of zij tijdens het onderzoek vindt, zoals: spierverrnoeidheid, spierpijn, verhoogde of verlaagde spierspanning, spierverhardingen, spierkramp, strengvorming, verklevingen, doorbloedings- en stofwisselingsstoornissen (atrofie) enzovoort. Het doel van een massage moet naast de lokale effecten ook algemene doelen bereiken.

Deze doelen van een massage kunnen zijn:

• algehele ontspanning

• algehele stimulering

Lokale effecten op de diverse weefsels zijn:

• verbetering van de doorbloeding (hyperaemie van huid, onderhuid en spieren)

• verbetering van de spierspanning (toniserend effect op hypertonie en hypotonie)

• losmaken van verklevingen (van de spiervezels t.o.v. elkaar en van de spieren onderling)

• verbetering van de permeabiliteit en daarmee van de stofwisseling

• pijnbestrijding

• verbetering van lokale condities van de huid (ontschilfering en verbetering van de doorbloeding)

• verbetering van het algemene welbevinden

Algemene effecten zijn:

• gevoel van welbevinden

• gevoel van ontspanning

• preventie van aandoeningen, die te maken hebben met een verminderde stofwisseling

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

Terug naar Home

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

The Nitty Gritty of Litigation

Is Hate the New Normal?

What Are The Advantages Of Conducting Remote Interviews?

3 Tactics For Managing Through A Layoff | Shellye