Doe aan Neurobics!

We willen als we ouder worden het risico op mentale achteruitgang beperken. Daarvoor hebt u geen hippe computerprogramma’s of ingewikkelde ‘hersentraining’ nodig, alleen gewone ‘hersengymnastiek’, ofwel neurobics genoemd, aerobics voor de hersenen. Hierbij gaat u alledaagse dingen op een andere manier doen.

Als links rechts is

Word een dag linkshandig als u normaal rechtshandig bent, of omgekeerd. Uit onderzoek blijkt dat u zo een netwerk van verbindingen tussen hersencellen, circuits en zelfs delen van de hersenen aanspreekt die normaliter niet worden gebruikt. U kunt de vorming van nieuwe hersenverbindingen op diverse andere manieren stimuleren:

• Probeer de namen van uw vrienden of familieleden achterstevoren uit te spreken (Thomas wordt bijvoorbeeld Samoht).

• Probeer op dezelfde manier complete zinnen uit de krant achterstevoren te lezen.

• Vermenigvuldig uit het hoofd. Begin met een tweecijferig getal te vermenigvuldigen met een ééncijferig getal (bijvoorbeeld 82 x 7) en maak het uzelf steeds moeilijker.

• Ga enkele rekenuitdagingen aan. Tel bijvoorbeeld per 13 tot 390.
Dit is niet zo dwaas als het lijkt. Door nieuwe manieren van denken toe te passen, versterkt u hersenverbindingen en maakt u nieuwe netwerken waardoor u langer scherp blijft.

Als we de hersenen stimuleren zoals we onze spieren stimuleren door te bewegen, kan dit soortgelijke voordelen opleveren: een sterker, fitter en flexibeler brein.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

The Top Reasons to Read John Irving’s A Prayer for Owen Meany

#meetyourmaker PART 4: MAGWAI

Project 4 : Experiment with External Sensor Module

OLED and PWM on ESP32