De pH is een van de belangrijkste factoren in de balans van het zwembadwater, en moet ten minste wekelijks getest en gecorrigeerd worden. De pH is een uitdrukking voor de zuurgraad van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. De pH van onze ogen is 7.2 . Het is dan ook niet te verwonderen dat de ideale pH voor het zwembad 7.2 is, en dat deze moet gehouden worden tussen 7.0–7.6 .

Copyright Akwa Wellness

Wat gebeurt er wanneer het zwembadwater zuur is (pH is te laag)?

  • Indien uw zwembad betegeld is, zal het water het oppervlak van de voegen beginnen op te lossen, waardoor deze ruw worden, en een ideale ondergrond voor algengroei worden.
  • Metalen corroderen — onder andere warmtewisselaars, RVS inbouwdelen, etc. kunnen hier erg onder lijden.
  • Wanneer de wand en de metalen delen van het zwembad corroderen, worden er sulfaten gevormd. Deze worden door het water afgezet op de wanden en de vloer van het zwembad en vormen lelijke bruine en zwarte vlekken.
  • Chloor, gebruikt als ontsmettingsmiddel in het zwembad water, wordt zeer actief en snel verloren in de atmosfeer. Het zwembadwater is onvoldoende ontsmet, and veel geld wordt verspild door chloor toe te voegen aan water met een te lage pH.
  • Wanneer we zwemmen, branden onze ogen en neus. Zwempakken verbleken en gaan snel stuk. Onze huid wordt droog en jeukerig.

Wat gebeurt er wanneer het zwembadwater basisch is (pH is te hoog)?

  • Calcium in het zwembadwater combineert met carbonaten en vormt afzetting. Dit is vooral zichtbaar aan de waterlijn, waar vuil en stof wordt gevangen in de afzetting, waardoor deze zwart wordt.
  • Het zwembadwater wordt troebel.
  • Het calcium carbonaat heeft de neiging om zich af te zetten op het zand in de filter, waardoor dit effectief in cement verandert. Hierdoor verliest de filter zijn vermogen om vuil uit het zwembadwater te vangen.
  • Wanneer de pH hoger wordt, wordt chloor minder actief. Bij een pH van 8 kan het zwembad nog slechts 20% van het chloor in het water actief gebruiken. Hierdoor wordt er 80% verspild, en heb je 5 keer meer chloor nodig om het zwembadwater voldoende te ontsmetten.
  • In basisch zwembadwater, zien zwemmers ook af. Onze ogen en neus branden, en onze huid wordt droog en jeukerig.

Conclusie

De pH van het zwembadwater moet ten alle tijde op peil gehouden worden — ideaal op 7.2, maar zeker tussen 7.0 en 7.6. Ander leidt dit toch verhoogde kost, ongemak voor de zwemmers, een vuil zwembad, en in het ergste geval zeer kostelijke reparaties.

Christiaan Janssens

CRO Akwa

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

U Gotta Love Yourself

Experiencing Inner Peace

Anxiety