De echte zorgverleners

Denkt u dat alleen uw arts en tandarts uw gezondheid kunnen verbeteren?

Tijd om die mening te herzien.

De personen die uw gezondheid echt kunnen verbeteren, zijn onder andere de volgende, al zal het u misschien verbazen:

Uw vrienden: Samen herinneringen ophalen, samen op reis gaan, samen gaan fietsen, samen bridgen, allemaal verbazend goed voor uw gezondheid.

Uw buren: Stelt uw buurvrouw voor om samen elke ochtend een wandeling te maken? Zeg dan zeker ja. Door samen te bewegen, houdt u het langer vol en bovendien hebt u meteen extra sociaal contact, wat goed is voor uw mentale gezondheid.

Uw partner: Elke knuffel, elke glimlach en elk ‘Ik hou van jou’ verlaagt het gehalte aan stresshormonen in de hersenen.

Uw hond: Huisdieren verlichten stress, dat hebben diverse onderzoeken uitgewezen.

Uw financieel adviseur: Als u goed zicht hebt op uw financiële situatie, hebt u minder stress en angst. Uit onderzoek blijkt dat mensen die denken dat ze financiële problemen hebben, ook meer gezondheidsproblemen hebben.

Uw vereniging: met anderen nieuwe ideeën bespreken verkleint het risico op alzheimer, zo blijkt uit onderzoek.

Pascale Loveniers

Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

Super Seeds: Chia, Hemp or Flax?

In Search of the Common Good

Part 3: As if I Didn’t Have Enough to Worry About

Dog Eat Dog — Chapter 2