ACNE — EEN “KLEINE” HUIDAANDOENING MET SOMS GROTE GEVOLGEN

Ook de medische wetenschap besteedde tot voor kort maar weinig aandacht aan acne. Je was er niet ernstig ziek van en vroeg of laat ging het meestal wel een keer over.

Dat mag dan waar zijn, voor veel pubers kunnen “jeugdpuistjes” toch een dagelijkse kwelling zijn. Ze ontstaan nu eenmaal op een leeftijd waarop je er graag bij wilt horen, veel met jezelf bezig bent en de aandacht voor je uiterlijk groter is dan ooit. Wie in deze fase van zijn leven een onregelmatige huid heeft kan dat als een ware bezoeking ervaren. Want de beruchte “mee-eters” en puistjes verschijnen natuurlijk altijd op het verkeerde moment: uitgerekend als je een avond wilt gaan stappen, je grote liefde tegen het lijf loopt, of naar een representatieve baan solliciteert.

In allerlei andere situaties kun je het gevoel krijgen dat iedereen je erop aankijkt wanneer je acne hebt. Dat kan je onzeker maken in het leggen van contacten met anderen. Ook gevoelens van schaamte of schuld (in de hand gewerkt door de vele bakerpraatjes die over acne de ronde doen) en perioden van neerslachtigheid kunnen het gevolg zijn van acne. Vooral bij ouderen die vaak al van alles geprobeerd hebben om van hun acne af te raken, komen dit soort negatieve gevoelens nogal eens voor.

Meer informatie over acne vind je hier.

Pascale Loveniers

Schoonheidsinstituut Akwa

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

I-Ally and NavigAid Enter Partnership to Further Empower Millennial Family Caregivers

How representation in the American Government is obviously laking

Keto Friendly Alcoholic Mixed Drinks

When Animans Evolve…